Termat e Përdorimit

Rregullat e përgjithshme të kushteve të pjesëmarrjes

1-Duke paraqitur komente, fotografi, video, skedarë audio dhe postime, pjesëmarrësit pajtohen për publikimin e materialit të marrë, për emrin dhe vendin e origjinës (adresat e postës elektronike nuk do të publikohen).

2-GazetaOpinion.com rezervon të drejtën të kontrollojë, modifikojë ose shkurtojë paraqitjet për qëllime editoriale. GazetaOpinion.com gjithashtu rezervon të drejtën e publikimit. Ju lutemi vini re se komentet e postuara janë pikëpamjet dhe mendimet e përdoruesve tanë dhe në asnjë mënyrë nuk paraqesin pikëpamjet ose mendimet e menaxhmentit dhe stafit të GazetaOpinion.com.

3-Të gjithë pjesëmarrësit që ngarkojnë fotografi deklarojnë se posedojnë të drejtat përkatëse të publikimit dhe lejojnë GazetaOpinion.com përdorimin e pakufizuar të imazheve të ngarkuar. Për më tepër, ata që ngarkojnë fotografi deklarojnë se posedojnë leje botimi nga të gjithë personat e portretizuar në fotot e ngarkuara.

4-Nëse citoni njerëz të shquar, revista, libra, etj., Ju lutemi atriboni qartë burimin. Kur citoni nga materiali i mbrojtur nga të drejtat e autorit, sigurohuni që të keni të drejtë ligjore ta bëni atë. Nëse nuk jeni të sigurt nëse keni të drejtë apo jo, është më mirë të përmbaheni nga citimi i materialit të mbrojtur nga të drejtat e autorit.

5-Me dërgimin e informacionit, pjesëmarrësit gjithashtu lejojnë GazetaOpinion.com të drejtën të ruajë të gjitha të dhënat e transmetuara për qëllime të shërbimit të klientit dhe marketingut. Të dhënat nuk do t’u kalohen palëve të treta.

6-Të gjitha të dhënat e transferuara në GazetaOpinion.com do të trajtohen me konfidencialitet. Të dhënat tuaja nuk do të jenë kurrë në dispozicion ose të arritshme në asnjë mënyrë për palët e treta. Vetëm në rrethana shumë të veçanta do të na kërkohej të zbulonim të dhëna, për shembull për një urdhër gjykate.

7-GazetaOpinion.com rezervon të drejtën të ndryshojë ose korrigjojë kushtet ose të pezullojë dhe / ose të ndalojë çdo veprimtari në çdo kohë pa paralajmërim.

8-Të gjitha vendimet janë përfundimtare.